2017.12.18

Zarządzenia Prezesa NFZ

Lista wszystkich zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii jest dostępna do pobrania  tutaj .

2017.12.15

Dotacja z budżetu państwa na nadwykonania NFZ

Prezydent Andrzej Duda 12 grudnia 2017 roku podpisał  ustawę, która wprowadza szereg zmian dotyczących podziału rezerw celowych oraz przekazywania dotacji z budżetu państwa. Zmiany te polegają między innymi na stworzeniu podstawy prawnej do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, do wysokości 1 miliarda zł.

2017.12.08

Raport substancje w programach lekowych

Szanowni użytkownicy platformy!

Załoga IkarPro chciałaby poinformować Państwa o kolejnym nowym narzędziu serwisu — wprowadzono Raport substancje w programach lekowych, który umożliwia szczegółową analizę refundacji wybranej substancji czynnej w ramach programów lekowych, w tym analizę kwoty refundacji poszczególnych opakowań czy zużycia substancji w podziale na programy lekowe.

Jeśli chcą Państwo wiedzieć ile danej substancji zużyto w każdym z programów lekowych, w którym jest refundowana to narzędzie jest dla Państwa - po zalogowaniu się należy wybrać z menu bocznego odpowiednie narzędzie aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

2017.12.06

Zmiany legislacyjne - wyroby medyczne

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 5 grudnia 2017 r. został udostępniony  projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  Konsultacje potrwają do 12 grudnia 2017 r.

Projektowana regulacja rozszerza wykaz wyrobów medycznych o następujące produkty:

  • zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej,
  • wyroby medyczne do CGM-RT – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.

W uzasadnionych medycznie przypadkach, skrócono okres użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych. Ponadto projekt rozporządzenia zwiększa limity ilościowe na środki absorpcyjne z 60 sztuk do 90 sztuk na miesiąc oraz rozszerza kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Projektowana regulacja nie obejmuje finansowaniem ze środków publicznych Flash Glucose Monitoring (FGM), ponieważ system ten nie jest tożsamy z systemem CGM-RT. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynął również wniosek o uwzględnienie w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nowej grupy wyrobów medycznych będących systemami ciągłego monitorowania glikemii wymagającymi aktywnego działania pacjenta bez pomocy i współudziału osób fachowych, w tym FGM.

Z uwagi na złożoność systemów do monitorowania glikemii, istotny wpływ na wydatki płatnika publicznego wprowadzania nowych pozycji do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zwrócono się o opinię w tej sprawie do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Rady Przejrzystości. Wydana opinia posłuży do podjęcia decyzji w zakresie zasadności ewentualnego rozszerzenia wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, przy kolejnych nowelizacjach rozporządzenia.

2017.11.27

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację o podpisaniu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy na temat podstawowej opieki zdrowotnej, która wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r.:

  • od października 2020 roku będzie obowiązywała opieka koordynowana w ramach zespołu POZ (Model POZ oparty jest o zespół, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ)
  • od stycznia 2025 roku podstawowa opieka zdrowotna będzie oparta na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym.

Nowy model zakłada m.in. stworzenie mechanizmu umożliwiającego finansowe motywowanie do stałego podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń. Oprócz stawki kapitacyjnej pojawią się:

  • budżet powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej,
  • opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  • dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.

Ponadto ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej ma na celu poprawę organizacji i funkcjonowania POZ, lepszą opiekę skoncentrowaną na pacjencie oraz uzupełnia już istniejące przepisy o sieci szpitali.

Tekst ustawy można pobrać na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.



OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.



OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488



OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488



OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488



OK