2017.11.27

Projekt zarządzenia - programy lekowe

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 listopada 2017 przekazała do konsultacji  projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.  Ważną zmianą jest zobowiązanie świadczeniodawcy do wykonywania świadczeń w trybie ambulatoryjnym chyba, że cel terapii nie może być osiągnięty w tym trybie.

Świadczenia z katalogu świadczeń są wykonywane w trybie:

 1. hospitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie jednodniowym lub w trybie ambulatoryjnym;
 2. jednodniowym wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie ambulatoryjnym.

Powyższy przepis ma na celu poprawę jakości życia pacjenta poprzez skrócenie pobytu w szpitalu lub zmniejszenie ilości hospitalizacji oraz zmniejszenie kosztów poniesionych na świadczenia podstawowe w zakresie programów lekowych.

2017.11.24

Stan Zdrowia w Polsce - raport EU

Komisja Europejska opublikowała raporty dotyczące systemów ochrony zdrowia w państwach członkowskich UE , ze szczególnym naciskiem na cechy charakterystyczne i wyzwania w każdym z krajów. Jest to wynik wspólnych prac OECD i European Observatory on Health Systems and Policies prowadzonych we współpracy z Komisją Europejską. Każdy profil kraju przedstawia krótką syntezę następujących zagadnień:

 • stanu zdrowia w kraju
 • czynników warunkujących stan zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem behawioralnych czynników ryzyka
 • organizacji systemu opieki zdrowotnej
 • skuteczności, dostępności i odporności systemu opieki zdrowotnej.

Profil systemu ochrony zdrowia 2017 w Polsce dostępny jest w języku  polskim  oraz  angielskim .

Obraz niedostępny

2017.11.23

Aktualizacja danych sprzedażowych VIII 2017

W związku z nowymi danymi sprzedażowymi opublikowanymi w ramach komunikatu DGL z dnia 22.11.2017 r. o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań od stycznia do sierpnia 2017, zaktualizowano bazę aplikacji IKAR pro o te dane.
2017.11.23

NIK o realizacji zadań NFZ w 2016 roku

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała  raport z kontroli czy w 2016 roku wydatkowanie środków przez NFZ było efektywne i prowadziło do poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Uwagi i wnioski NIK:
Po przeprowadzonej kontroli w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o:

 1. wprowadzenie zmian organizacyjnych w celu sprawniejszego rozpatrywania spraw wpływających do Centrali Funduszu,
 2. rzetelne planowanie kosztów i monitorowanie ich wykonania w trakcie roku, a także podjęcie działań dyscyplinujących w zakresie realizacji planu kosztów po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przyczyny przekroczenia założonych limitów,
 3. podjęcie skutecznych działań w celu ograniczenia kosztów z tytułu wypłaconych kar, grzywien i odszkodowań.

Niezależnie od wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na potrzebę kontynuowania działań w celu optymalizacji struktury kosztów świadczeń, w tym zwiększenia roli i znaczenia lecznictwa otwartego w procesie leczniczym.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, niewystarczające działania w celu zmiany systemowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia, skutkujące m.in.:

 • niekorzystną strukturą świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • dużymi różnicami w dostępie do świadczeń,
 • niezapewnieniem odpowiednich rozwiązań informatycznych, utrudniają realizację zadań ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia, związanych z zapewnieniem obywatelom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 65 pkt 2 ustawy o świadczeniach oraz zwiększają koszty jego działalności.

Najwyższa Izba Kontroli wnosi ponadto o zmianę zasad refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej, przez nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a do czasu wprowadzenia regulacji ustawowych poprzez zmianę aktów prawnych, do których Minister Zdrowia posiada upoważnienie ustawowe, w celu eliminacji lub ograniczenia występowania negatywnych zjawisk w tym obszarze.

2017.11.23

Aktualizacja raportu Kolejki w programach lekowych

Na podstawie najnowszych danych o kolejkach w programach lekowych zaktualizowano raport Kolejki w programach lekowych. Według najnowszych danych, liczba osób oczekujących na świadczenia wykonywane w ramach programów lekowych na koniec ostatniego zaraportowanego miesiąca sprawozdawczego wynosiła 12 030 osób. Najwięcej osób oczekiwało na realizację programów:

 1. B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – 8 055 oczekujących
 2. B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – 1 048 oczekujących
 3. B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego – 836 oczekujących
 4. B.2. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – 492 oczekujących
 5. B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – 384 oczekujących

W ostatnim zaraportowanym miesiącu sprawozdawczym z listy osób oczekujących skreślono 2 224 osoby z powodu wykonania świadczenia w ramach programu lekowego. Średni czas oczekiwania na jego wykonanie wynosił 5,75 dni.

Raport dostępny po zalogowaniu się, przez wybór z menu bocznego odpowiedniego narzędzia aplikacji (jak w przypadku pozostałych raportów).

Zapraszamy do korzystania!

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Rozbudowany model, pozwalający na przewidzenie
uruchomienia mechanizmu payback oraz jego poziomu
w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488

OK

Dostęp do tego modułu jest zablokowany.
W celu uzyskania dostępu prosimy skontaktować się
z administratorem witryny z ramienia Państwa firmy.

OK

Dostęp do tego modułu jest chwilowo zablokowany.OK

Funkcja pozwalająca wygenerować kalkulator do pliku MS Excel służący do symulacji zmian cen refundowanych produktów w obrębie grup limitowych z dodatkowymi obliczeniami obrazującymi wpływ na budżet.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwalająca wygenerować wykresy obrazujące sytuację wybranego produktu lub grupy limitowej w zakresie zmian cen oraz sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK

Funkcja pozwala zapamiętywac konkretne wyszukiwania co umożliwia szybki powrót do najczęściej używanych danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do tej
funkcji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ikar[at]hta.pl
lub telefoniczny (+48) 502 495 488OK